Kategorija

Viešieji pirkimai
Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Tad pareiga perkančiajai organizacijai kreiptis į tiekėją su prašymu patikslinti pasiūlymo duomenis yra tik tuomet, kai...
Daugiau
Rengiant pirkimo sąlygas perkančioji organizacija nustato perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes (techninę specifikaciją). Perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tačiau techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalis). Lietuvos...
Daugiau
Viešasis interesas viešųjų pirkimų bylose yra vienas iš būtinų kriterijų, kuriuos būtina įvertinti sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Civilinio proceso kodekso 423(7) straipsnio 1 dalis). Sprendžiant minėtą klausimą susiduriama su situacija, kad viešasis interesas tokio pobūdžio bylose visuomet yra dvejopas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja...
Daugiau
Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešųjų pirkimų bylose yra specifinis. Tai yra susiję tiek su Civilinio proceso kodekso teisiniu reguliavimu, tiek su formuojama Lietuvos Respublikos teismų praktika. Pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalies nuostatą teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio...
Daugiau
Nagrinėjant viešųjų pirkimų ginčus teismai ne visuomet taiko laikinąsias apsaugos priemones, dėl ko dar ginčo nagrinėjimo metu perkančioji organizacija gali būti sudariusi pirkimo sutartį su vienu iš tiekėjų. Net jeigu ieškovas (vienas iš pirkimo dalyvių, ginčijantis perkančiosios organizacijos veiksmus) nepatikslino reiškiamų prašymų teismui ir neiškėlė reikalavimo pripažinti pirkimo sutartį niekine, tokia sutartis, nustačius pirkimo procedūrų...
Daugiau
1 13 14 15