Kategorija

Viešieji pirkimai
Perkančiosios organizacijos, paskelbusios pirkimo sąlygas, privalo jų tiksliai ir griežtai laikytis. Bet kokie vėlesni nukrypimai yra netoleruotini ir neteisėti. Pavyzdžiui, perkančioji organizacija, vertindama konkurso dalyvių pasiūlymus, neturi teisės ignoruoti tam tikrų pirkimo sąlygų ir atvirkščiai – neturi teisės taikyti griežtesnių, nei nustatyta, reikalavimų tiekėjų pasiūlymų atžvilgiu. Tokios išvados kyla tiek iš paties Viešųjų pirkimų įstatymo...
Daugiau
Sprendžiant viešųjų pirkimų bylas ir nustačius, kad perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą ar savo paskelbtas pirkimo taisykles, teismai nagrinėja, ar padaryti pažeidimai lemia sudarytos sutarties negaliojimą. Iš Civilinio kodekso teisinio reguliavimo kyla, kad civilinių santykių dalyviai yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas sudarydami sutartis. Tačiau laisvė sudarinėti sutartis nėra absoliuti –...
Daugiau
Perkančiosios organizacijos pakankamai dažnai pirkimo sąlygose nurodo, kad kaip reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, atitikties įrodymą tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti ne anksčiau kaip prieš, pvz., trisdešimt ar šešiasdešimt dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos valstybinio socialinio draudimo įstaigos dokumentą. Aiškinant tokias pirkimo sąlygas susiduriama su neaiškumu, ar perkančioji organizacija gali...
Daugiau
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo visi reikalavimai tiekėjams skirstomi į: 1) reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai; 2) negatyvaus pobūdžio reikalavimus, kurie riboja ar draudžia tiekėjų dalyvavimą konkurse; 3) kitus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013). Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai yra teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimai (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str....
Daugiau
Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d. 2 p. perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla. Pirkimo sąlygose nenustačius, kad restruktūrizuojamų bendrovių pasiūlymai bus atmesti, tokių bendrovių atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams turi tam tikrų specifinių aspektų. Pavyzdžiui, jeigu perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė, kad tiekėjo...
Daugiau
Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Tad pareiga perkančiajai organizacijai kreiptis į tiekėją su prašymu patikslinti pasiūlymo duomenis yra tik tuomet, kai...
Daugiau
Rengiant pirkimo sąlygas perkančioji organizacija nustato perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes (techninę specifikaciją). Perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tačiau techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalis). Lietuvos...
Daugiau
Viešasis interesas viešųjų pirkimų bylose yra vienas iš būtinų kriterijų, kuriuos būtina įvertinti sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Civilinio proceso kodekso 423(7) straipsnio 1 dalis). Sprendžiant minėtą klausimą susiduriama su situacija, kad viešasis interesas tokio pobūdžio bylose visuomet yra dvejopas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja...
Daugiau
Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešųjų pirkimų bylose yra specifinis. Tai yra susiję tiek su Civilinio proceso kodekso teisiniu reguliavimu, tiek su formuojama Lietuvos Respublikos teismų praktika. Pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalies nuostatą teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio...
Daugiau
Nagrinėjant viešųjų pirkimų ginčus teismai ne visuomet taiko laikinąsias apsaugos priemones, dėl ko dar ginčo nagrinėjimo metu perkančioji organizacija gali būti sudariusi pirkimo sutartį su vienu iš tiekėjų. Net jeigu ieškovas (vienas iš pirkimo dalyvių, ginčijantis perkančiosios organizacijos veiksmus) nepatikslino reiškiamų prašymų teismui ir neiškėlė reikalavimo pripažinti pirkimo sutartį niekine, tokia sutartis, nustačius pirkimo procedūrų...
Daugiau
1 13 14 15