Viešieji pirkimai

Aktualios naujienos, straipsniai ir apžvalgos

Tiekėjų pajamos – tik iš savo jėgomis atliktų darbų

Vienas iš reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai yra tiekėjo finansinis ir ekonominis pajėgumas. Šis reikalavimas reiškia, jog tiekėjas turi turėti pakankamai finansinių išteklių, kurių pagalba galėtų įvykdyti pirkimo sutartį arba galėtų įvykdyti reikalavimus, galinčius kilti iš netinkamo pirkimo sutarties vykdymo. Tikrinant tiekėjo finansinį ir ekonominį pajėgumą gali būti nustatyti tam tikri pajamų reikalavimai. Pavyzdžiui, gali būti vertinamos...
Daugiau

Tiekėjai patirtį nuo šiol galės grįsti tik savo jėgomis atliktais darbais

Vienas iš reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai yra tiekėjo techninis ir profesinis pajėgumas. Šis reikalavimas reiškia, jog tiekėjas turi būti sukaupęs tam tikrą patirtį, susijusią su pirkimo sutarties objektu. Vertinant tiekėjo patirtį yra vertinama tiekėjo patirtis tiekiant panašias prekes, teikiant panašias paslaugas, atliekant panašius darbus. Tiekėjai, dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose, savo patirtį grindžia savo anksčiau įvykdytomis sutartimis (ar...
Daugiau

Tiekėjo reorganizacija neriboja galimybės dalyvauti pirkimuose

Tiekėjo reorganizacija paprastai neužkerta kelio toliau visavertiškai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai tiekėjas, pateikęs pasiūlymą, pradeda reorganizavimo procedūras, ši aplinkybė pati savaime neužkerta kelio tiekėjui dalyvauti pirkime. Be to, tiekėjo reorganizacija galima tiek prieš, tiek po viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Pagal suformuotą praktiką ūkio subjektas, perėmęs reorganizuojamo juridinio...
Daugiau

Atsisakius sudaryti pirkimo sutartį – atsakomybė tiekėjui

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs nuoseklią teismų praktiką, pagal kurią be svarbaus pagrindo atsisakęs sudaryti viešojo pirkimo sutartį tiekėjas turi pareigą atlyginti perkančiajai organizacijai padarytus nuostolius (pvz., padengti kainos skirtumą tarp tiekėjo pasiūlytos kainos ir kito tiekėjo, su kuriuo galiausiai buvo sudaryta sutartis, kainos). 2023 m. gruodžio mėnesį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje buvo...
Daugiau

Reagentų pirkimuose – pokyčiai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praėjusį ketvirtadienį priėmė nutartį viešųjų pirkimų byloje, kurioje buvo sprendžiami klausimai dėl reagentų pirkimo. Mūsų advokatų kontora sėkmingai atstovavo kasatoriui ir kasacinis skundas buvo patenkintas. Byloje buvo sprendžiamas klausimas, kaip perkančiosios organizacijos turėtų vykdyti reagentų pirkimus, kai reagentai yra perkami perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimai įrangai. Pagal paskelbto viešojo pirkimo sąlygas dalyviai...
Daugiau

Pirkimo nutraukimas dėl neteisėtų pirkimo sąlygų

Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta, kad perkančiosios organizacijos tam tikrais atvejais turi teisę (arba pareigą) nutraukti pradėtas viešojo pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 ir 4 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija: turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu: atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų; turi pareigą nutraukti pirkimo procedūras,...
Daugiau
1 2 3 25