Tiekėjai patirtį nuo šiol galės grįsti tik savo jėgomis atliktais darbais

Vienas iš reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai yra tiekėjo techninis ir profesinis pajėgumas. Šis reikalavimas reiškia, jog tiekėjas turi būti sukaupęs tam tikrą patirtį, susijusią su pirkimo sutarties objektu. Vertinant tiekėjo patirtį yra vertinama tiekėjo patirtis tiekiant panašias prekes, teikiant panašias paslaugas, atliekant panašius darbus.

Tiekėjai, dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose, savo patirtį grindžia savo anksčiau įvykdytomis sutartimis (ar atliktais darbais, ar suteiktomis paslaugomis). Tais atvejais, kai tiekėjai anksčiau yra įvykdę sutartis dalyvaudami jungtinėje veikloje su kitais ūkio subjektais arba kai tiekėjai sutartis vykdė dalį darbų ar paslaugų atlikti perduodami subrangovams (subtiekėjams), tiekėjai paprastai nurodydavo, jog jie yra įvykdę visos apimties sutartį.

Tokios taisyklės išimtys iki šiol būdavo atvejai, kai pirkimo sąlygose būdavo aiškiai reikalaujama, jog tiekėjas savo patirtį įrodinėtų tik savo jėgomis atliktais darbais (ar suteiktomis paslaugomis).

Tačiau pastaruoju metu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, jog nuo šiol tiekėjai nebegalės jungtinės veiklos partnerių ar subrangovų (subteikėjų) atliktų darbų ir suteiktų paslaugų apskaityti kaip savo.

Tokios praktikos ištakos siekia 2017 metus, kai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje sprendime Esaprojekt, C-387/14, nurodė, kad kai ūkio subjektas remiasi įmonių grupės, kuriai jis priklausė, patirtimi, ūkio subjekto patirtis turi būti vertinama atsižvelgiant į ūkio subjekto faktinį indėlį vykdant veiklą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas motyvavo, kad ūkio subjektas patirties faktiškai įgyja ne dėl to, kad tiesiog priklauso įmonių grupei, bet dėl to, jog tiesiogiai dalyvauja vykdydamas bent vieną viešojo pirkimo sutarties, kurią bendrai vykdo ši grupė, dalį. Minėtoje byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad ūkio subjektas negali kaip perkančiosios organizacijos reikalaujamos patirties nurodyti prekių ar paslaugų, kurias pristatė ar suteikė kiti įmonių grupės nariai.

Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad tiekėjai negali sumuoti savo, kaip generalinio rangovo, ir pasitelktų subrangovų pagal šias sutartis įgytą patirtį (išskyrus atvejus, kai tiekėjas pirkime dalyvauja kartu su savo buvusiais subrangovais, bei juos išviešina pasiūlyme

Kitu atveju, kai tiekėjas viešajame pirkime dalyvauja savarankiškai (be jungtinės veiklos partnerių ir be subrangovų), turi būti vertinami būtent tik jo (tiekėjo) paties faktiškai (savo jėgomis) atlikti darbai, jų vertė, o ne visos (kartu su partneriais ir subrangovais) vykdytos sutarties vertė.

Atsižvelgiant į formuojamą praktiką tiekėjams patartina įvykdytų sutarčių sąraše nurodyti tik savo jėgomis atliktų darbų ar suteiktų paslaugų vertę. Taip reikėtų elgtis ir tais atvejais, kai prie pirkimo sąlygų pridėtame atliktų darbų sąraše nėra aiškiai įvardyta, kad, nurodant atliktų darbų vertę, reikia įrašyti darbų, atliktų savo jėgomis, vertę.

Tiekėjams atliktų darbų ar suteiktų paslaugų sąraše nurodžius didesnę atliktų darbų (suteiktų paslaugų) vertę nei faktiškai buvo atlikta (suteikta) savo jėgomis, kils didelė rizika, jog perkančioji organizacija pateiktą tiekėjo informaciją pripažins melaginga bei įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą. Tokia situacija neleistų tiekėjui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose vienerius metus.

Bet kuriuo atveju matyti, jog nuo šiol tiekėjo patirtis yra vertinama atsižvelgiant į tiekėjo savo jėgomis suteiktų paslaugų (ar atliktų darbų) vertę.

Rašyti komentarą