Pasikeitė tiekėjų kvalifikacijos metodika

Viešųjų pirkimų tarnyba 2020-12-31 pakeitė tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką. Atkreiptinas dėmesys, kad ši metodika yra privaloma (išskyrus mažos vertės pirkimus, tačiau net ir vykdant mažos vertės pirkimus minėtos metodikos nuostatos yra rekomendacinio pobūdžio).

Didžiąja dalimi naujoji tiekėjų kvalifikacijos metodika yra panaši į šiuo metu vis dar galiojančią metodiką.

Naujoje metodikoje labiau akcentuojama tai, kad gali būti nustatyti tik būtini tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai. Tai reiškia, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti tik minimalūs ir tik tokie, kurie yra esminiai siekiant tiekėjui įvykdyti pirkimo sutartį. Naujojoje kvalifikacijos metodikoje yra atkreipiamas dėmesys, kad kvalifikacijos reikalavimų tikslas – ne atrinkti aukščiausią kvalifikaciją turinčius tiekėjus, bet atrinkti visus tiekėjus, kurie būtų pajėgūs vykdyti pirkimo sutartį.

Perkančiosios organizacijos, nustatydamos kvalifikacijos reikalavimus, turės gebėti pagrįsti, kodėl nustatė atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus. Todėl atsiradus nesutarimų tarp perkančiosios organizacijos ir potencialių tiekėjų perkančiosioms organizacijoms nepakaks nurodyti, kad tiekėjai neįrodė nustatytų kvalifikacijos reikalavimų neteisėtumą – vietoje to pačios perkančiosios organizacijos turės pareigą įrodyti pirkimo sąlygų (kvalifikacijos reikalavimų) teisėtumą.

Be to, nuo šiol pirkimo sąlygose turės būti aiškiau pateikti reikalavimai, keliami ūkio subjektų grupei bei subjektams, kurių pajėgumais yra remiamasi. Kitaip tariant, pirkimo dokumentuose turės būti nurodyta, ar atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus turės atitikti ūkio subjektų grupė bendrai, ar kiekvienas jos narys atskirai; taip pat kokius reikalavimus turės atitikti ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi bei kokiems reikalavimams atitikti bus galima remtis tokių subjektų kvalifikacija.

Naujojoje metodikoje nustatyta, kad tam tikri asmenys, prisidedantys prie tiekėjo vykdant pirkimo sutartį, neprivalės pateikti Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (EBVPD). Šio dokumento neprivalės pateikti kvazisubteikėjai (specialistai, kurie bus įdarbinti pirkimo sutarties sudarymo atveju) ir ūkio subjektai, kurie tiesiogiai nevykdys pirkimo sutarties (pvz., kurie išnuomos tiekėjui patalpas, įrenginius ar pan.). Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad tiek kvazisubteikėjai, tiek ūkio subjektai, kurie tiesiogiai ir aktyviai nevykdys pirkimo sutarties, vis tiek turės būti išviešinti tiekėjo pasiūlyme. Maža to, vien išviešinimo nepakaks – tiekėjai turės pateikti dokumentus, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu.

Galiausiai, naujojoje metodikoje yra nustatytos išsamesnės taisyklės dėl atskirų kvalifikacijos reikalavimų.

Pavyzdžiui, dalyje dėl teisės verstis atitinkama veikla yra nustatyta, kad teisę verstis atitinkama veikla turi turėti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys pagal savo prisiimamus įsipareigojimus. Remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais galima tik kai tie ūkio subjektai įvykdys atitinkamas pirkimo sutarties dalis.

Dalyje dėl metinių pajamų arba pajamų iš veiklos, susijusios su vykdomu pirkimu, reikalavimą turės atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (pajėgumai bus sumuojami). Siekiant atitikti reikalavimą galima remtis ir subtiekėjų pajėgumais, bet subtiekėjams atskirai toks reikalavimas netaikytinas.

Dalyje dėl finansinio santykio (mokumo koeficientų) reikalavimą turės atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys. Be to,  šiam reikalavimui atitikti tiekėjai galės pasitelkti ir subteikėjus, tačiau toks subteikėjas privalės prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.

Nustatant reikalavimus teikėjo patirčiai (įvykdytoms sutartims ar parduotoms prekėms, atliktiems darbams, suteiktoms paslaugoms) reikalaujama patirtis turės būti ne didesnė kaip 0,3-0,7 dydžio, lyginant atitinkamai su numatoma pirkimo sutarties verte, kiekiu, apimtimi. Perkančioji organizacija pati pasirinks, kokius parametrus vertinti (vertė, kiekis, apimtis), tačiau turės pagrįsti, kodėl pasirinko vieną ar kitą parametrą.

Vertinant tiekėjų kvalifikaciją dėl panašių atliktų darbų galės būti reikalaujama, kad tiekėjas tam tikrą dalį darbų būtų atlikęs pats savo jėgomis. Tokiu atveju tiekėjas galės remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tiekėjas turės pateikti įrodymus, kokius konkrečiai ir kiek darbų atliko pats tiekėjas savo (o ne kitų ūkio subjektų) jėgomis.

Reikalavimus dėl patirties turės atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai bendrai (kartu, t. y. patirtis bus sumuojama). Siekiant atitikti reikalavimą galima remtis ir subtiekėjų pajėgumais (jeigu jie vykdys atitinkamą dalį pirkimo sutarties), bet subtiekėjams atskirai toks reikalavimas netaikytinas.

Naujojoje kvalifikacijos metodikoje šiek tiek išsamiau aptariami ir kiti aktualūs klausimai. Naujoji kvalifikacijos metodika bus taikoma viešiesiems pirkimams, pradėtiems nuo 2021-03-01.

Komentarai (2)

Rašyti komentarą