Tiekėjo reorganizacija neriboja galimybės dalyvauti pirkimuose

Tiekėjo reorganizacija paprastai neužkerta kelio toliau visavertiškai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai tiekėjas, pateikęs pasiūlymą, pradeda reorganizavimo procedūras, ši aplinkybė pati savaime neužkerta kelio tiekėjui dalyvauti pirkime.

Be to, tiekėjo reorganizacija galima tiek prieš, tiek po viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Pagal suformuotą praktiką ūkio subjektas, perėmęs reorganizuojamo juridinio asmens teises ir pareigas, įstoja į viešojo pirkimo procedūras. Tiesa, tokiais atvejais gali pasikeisti tiekėjo tam tikri duomenys (pvz., susijungus dviems ūkio subjektams ar prie vieno subjekto prisijungus kitam gali pasikeisti reorganizuojamo ūkio subjekto apyvarta arba gali atsirasti pašalinimo pagrindų dėl neteistumo ar skolų valstybės biudžetui neturėjimo).

Gali kilti klausimas, kaip turėtų būti vertinama tiekėjo kvalifikacija tais atvejais, kai tiekėjas yra reorganizuojamas skaidymo būdu (išdalijimo ar padalijimo atveju). Kasacinis teismas nurodė, kad tais atvejais, kai tiekėjas, dalyvaudamas viešojo pirkimo procedūroje, yra reorganizuojamas atskyrimo būdu, perkančioji organizacija turėtų kreiptis į tiekėją, siekdama išsiaiškinti, ar atlikti struktūriniai persitvarkymai turėjo įtakos tiekėjo atitikčiai kvalifikacijos reikalavimams, ar dėl atliktų struktūrinių persitvarkymų keičiasi pasiūlymo turinys. 

Labai svarbus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas yra tas, kad po pasiūlymo pateikimo pradėjus reorganizavimą skaidymo būdu (išdalijimo ar padalijimo), tiekėjas turi teisę pasitelkti po reorganizavimo toliau veiklą tęsiančio kito ūkio subjekto pajėgumus bei įtraukti naują ūkio subjektą į pasiūlymą. Taigi, tiekėjui net ir po reorganizacijos skaidymo būdu yra leidžiama net pasiūlymų vertinimo metu pasitelkti naują ūkio subjektą, o perkančiosios organizacijos turi leisti tiekėjams tokiu būdu papildyti pasiūlymą nurodant naują papildomą ūkio subjektą, kurio pajėgumais yra remiamasi.

Maža to, net ir po reorganizacijos skaidymo būdu galimos situacijos, kai tam tikrais pajėgumais (pvz., sukaupta patirtimi ar turimais ISO sertifikatais) galėtų remtis abu po reorganizacijos veiklą vykdantys (tęsiantys) ūkio subjektai. Žinoma, tai priklauso nuo reorganizavimo sąlygų bei nuo aplinkybių, ar abu ūkio subjektai išsaugo sukauptą patirtį, žinias bei atitiktį tam tikriems standartams. Bet kuriuo atveju kasacinio teismo praktika nustato aiškesnes taisykles, kokiu būdu turėtų vykti privataus ūkio subjekto reorganizavimas, kad po reorganizavimo nekiltų problemų nei vienam ūkio subjektui toliau dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Rašyti komentarą