Melagingos informacijos pateikimas vertintinas atsižvelgiant į tiekėjo rūpestingumą

Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad tiekėjo pasiūlymas turi būti atmetamas, jeigu tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikė melagingą informaciją apie savo kvalifikaciją.

Atkreiptinas dėmesys į vis griežtėjančią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką vertinant, ar tiekėjas pateikė melagingą informaciją. Iki šiol kasacinis teismas laikėsi praktikos, pagal kurią tiekėjo teikiama informacija nelaikytina melaginga, jei dėl tokios informacijos patikrinimo būtinas papildomas teisinis aiškinimas.

Vis dėlto svarbiausias kriterijus sprendžiant, ar tiekėjo pateikiama informacija yra melaginga, yra tai, ar tiekėjo teikiama informacija atitinka tikrovę. Faktinės tiesos nustatymas yra svarbiausias kriterijus sprendžiant, ar tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas dėl pateiktos melagingos informacijos.

Be minėto objektyvaus kriterijaus, išvada, ar tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas, turėtų būti padaryta įvertinant ir paties tiekėjo elgesį. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turi elgtis atidžiai ir rūpestingai, tiekėjai patys turėtų įsitikinti savo teikiamos informacijos tikrumu. Kilus ginčui tiekėjai turi įrodyti, jog jie, teikdami pasiūlymą, elgėsi sąžiningai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, plėtodamas viešųjų pirkimų praktiką, rėmėsi ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimais, pagal kuriuos tiekėjai gali būti pašalinti iš viešojo pirkimo ir tais atvejais, kai nebuvo pakankamai rūpestingi, kas lėmė perkančiosios organizacijos suklaidinimą.

Atkreiptinas perkančiųjų organizacijų dėmesys, kad vienas patikimiausių būtų, kaip patikrinti tiekėjų teikiamos informacijos atitiktį tikrovei, yra duomenų rinkimas iš trečiųjų asmenų (pvz., tiesiogiai kreipiantis į tiekėjų buvusius užsakovus). Tik turint objektyvių duomenų, kad tiekėjo pateikti duomenys neatitinka tikrovės, tiekėjų teikiama informacija pripažintina melaginga.

Pažymėtina, kad tiekėjai pašalinami iš viešojo pirkimo procedūrų ir tais atvejais, jeigu pastaruosius vienerius metus buvo pašalinti iš kito viešojo pirkimo už melagingos informacijos apie kvalifikaciją pateikimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 4 d. 4 p.). Įvertinus šį aspektą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo griežtėjanti praktika dėl tiekėjų pateikiamos informacijos kvalifikavimo melaginga reikalauja, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus, būtų ypatingai atidūs ir rūpestingi. Net ir nedidelis neapdairumas ar lengvabūdiškas manymas, kad niekas nepastebės „pagražintos“ informacijos apie turimą kvalifikaciją, gali lemti didžiules neigiamas teisines pasekmes, t. y. gali lemti eliminavimą iš dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose vieneriems metams.

Komentarai (1)

Rašyti komentarą