Subrangovų keitimas – tik pateikus tikrovę atitinkančią informaciją

Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad jeigu pasitelktas subrangovas ar kitas asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atitinka vieną iš pašalinimo pagrindų arba neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, toks asmuo gali būti pakeistas kitu. Kitaip tariant, jeigu pasiūlymų vertinimo metu paaiškėtų, jog pasitelktas subrangovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, tiekėjas gali būti ramus, jog bent vieną kartą jis turės galimybę patikslinti pasiūlymą pasiūlant perkančiajai organizacijai kitą subrangovą. Tiesą sakant, tai yra vienas iš didesnių subrangos privalumų, palyginti su jungtine veikla – jungtinės veiklos partnerio pakeisti nebūtų galima, jeigu jungtinės veiklos partneris neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju tiekėjo pasiūlymas būtų tiesiog atmestas.

Vienas iš tiekėjų pašalinimo iš viešojo pirkimo pagrindų yra tuomet, kai tiekėjas pateikia melagingą informaciją apie kvalifikaciją. Tai reiškia, kad net ir tais atvejais, kai tiekėjas pateikia melagingą informaciją apie subrangovo kvalifikaciją, tiekėjas rizikuoja būti pašalintas iš viešojo pirkimo.

Tokiais atvejais gali kilti klausimas: galbūt tiekėjas turi teisę pakeisti subrangovą, jeigu pasiūlyme apie pradinį (pirminį) subrangovą buvo pateikta melaginga informacija? Lingvistiškai analizuojant Viešųjų pirkimų įstatymo 49 str. 4 d. ir 88 str. 5 d. gali atrodyti, jog melagingos informacijos pateikimas apie subrangovą kaip patenkantis į Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. apimtį suponuoja tiekėjo teisę pakeisti subrangovą kitu. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad tokiais atvejais, kai melaginga informacija yra pateikiama apie subrangovą, tiekėjas netenka teisės tokio subrangovo pakeisti kitu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas iš esmės tokią poziciją grindžia tiekėjo pareiga elgtis sąžiningai.

Konstatuotina, kad pastaruoju metu yra formuojama vis griežtesnė teismų praktika tiekėjų, pateikusių melagingą informaciją, atžvilgiu – vis dažniau išvada, ar tiekėjai pateikė melagingą informaciją, padaroma vertinant ar tiekėjai, teikdami pasiūlymus, elgėsi pakankamai atidžiai ir rūpestingai. Tai reiškia, kad tiekėjai, pasitelkdami subrangovus viešajame pirkime, turėtų reikalauti, jog subrangovai teiktų tik tikrovę atitinkančią informaciją.

Rašyti komentarą