Kvalifikacijos tikslinimų skaičius – ribotas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu tiekėjui pateikus netikslius duomenis apie kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją su prašymu patikslinti tokius duomenis.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų išaiškinimus perkančiosios organizacijos turi teisę kreiptis į tiekėją kelis kartus su prašymais paaiškinti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.

Tačiau teikėjų teisė tikslinti duomenis apie kvalifikaciją yra ribojama bent dviem aspektais.

Pirma, tuo atveju, jeigu tiekėjas neištaiso visų perkančiosios organizacijos nurodytų kvalifikacijos trūkumų. Tokiais atvejais tiekėjas negalėtų reikalauti, kad perkančioji organizacija suteiktų dar vieną galimybę patikslinti kvalifikaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu tiekėjas, tikslindamas kvalifikaciją, pateikia naujus duomenis ar dokumentus, kurie taip pat yra su trūkumais, dėl šių naujai pateiktų dokumentų tiekėjas taip pat gali neįgyti teisės dar vieną (papildomą) kartą tikslinti kvalifikacijos.

Šiuo atveju verta pastebėti, kad perkančiosios organizacijos savo ruožtu turėtų kiek įmanoma aiškiau ir tiksliau suformuluoti prašymus tiekėjams dėl kvalifikacijos patikslinimo. Iš perkančiųjų organizacijų prašymų tiekėjams turi būti aišku, kokius konkrečiai aspektus yra prašoma patikslinti ir kodėl, perkančiosios organizacijos vertinimu, pateiktas pasiūlymas ne iki galo pagrindžia tiekėjo kvalifikaciją. Priešingu atveju, perkančiajai organizacijai pateikus pernelyg abstraktų prašymą (pvz., „prašome patikslinti kvalifikaciją dėl įvykdytų sutarčių apimties“), tiekėjai gali imti ginčyti perkančiųjų organizacijų sprendimus motyvuodami, kad perkančioji organizacija tinkamai neišviešino savo prašymo motyvų ir tiekėjai visiškai ar iš dalies negalėjo suprasti pateikto prašymo.

Antra, į tiekėjų kvalifikacijos tikslinimą patenka ir tie atvejai, kai tiekėjas siekia pakeisti vieną subrangovą (neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų) kitu – nauju, pasiūlyme neišviešintu subrangovu, kuris, tiekėjo vertinimu, atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Tačiau tiekėjui pakeitus vieną subrangovą kitu ir jeigu kitas (naujai pasitelktas) subrangovas vis tiek neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, tiekėjas neturi teisės dar kartą (antrą kartą) keisti subrangovą kitu (nauju subrangovu). Taigi, tiekėjui teisė pakeisti subrangovą iš esmės yra suteikiama tik vieną kartą.

Nurodytos taisyklės reiškia, kad iš esmės tiekėjai turi teisę į vieną kartą atliekamą kvalifikacijos patikslinimą. Tad jeigu tiekėjų pasiūlymuose yra leidžiama tam tikra tolerancija, t. y. ne visiškai tikslios informacijos ar duomenų pateikimas, tokios teisės tiekėjai netenka tikslindami kvalifikaciją – tokiais atvejais yra reikalingas maksimalus tiekėjų atidumas, rūpestingumas ir tikslumas.

Rašyti komentarą