Melaginga informacija – tik kai tiekėjas suvokia informacijos netikrumą

Viešųjų pirkimų įstatymas leidžia perkančiosioms organizacijoms nustatyti, kad pasiūlymas yra atmetamas, kai tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia melagingą informaciją.

Tam tikrose situacijose gali kilti klausimas – kur yra riba tarp netikslių (neišsamių) kvalifikacijos duomenų bei melagingos informacijos apie kvalifikaciją pateikimo? Ar vien tai, kad tiekėjas pateikė netikslius ir neatitinkančius tikrovės duomenis apie kvalifikaciją, gali būti laikoma, jog pateikta informacija yra melaginga?

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas visiškai neseniai nagrinėjo bylą, kurioje konstatavo, kad informacija gali būti pripažinta melaginga tik tuo atveju, jeigu jos atitikties tiesai patikra nereikalauja papildomo teisinio aiškinimo. Kitaip tariant, jeigu tiekėjas tikslina duomenis apie kvalifikaciją, bet tai atlieka neišsamiai ir ne iki galo, tai negali būti vertinama kaip melagingos informacijos pateikimas. Tokiu atveju pasiūlymas gali būti atmestas tuo pagrindu, kad tiekėjas neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų.

Tad siekiant informaciją pripažinti melaginga reikia įrodyti, kad tiekėjas sąmoningai siekė suklaidinti perkančiąją organizaciją dėl turimos kvalifikacijos. Netiksli, tikrovės neatitinkanti informacija gali būti pripažinta melaginga, kai ją teikiantis asmuo suvokia (arba turi suvokti), jog jo teikiama informacija neatitinka tikrovės.

Byloje buvo padaryta išvada, kad melagingos informacijos sąvoka neapima tiekėjo klaidų vertinant kvalifikacijos reikalavimų turinį. Tiekėjo padarytas klaidas privalo pastebėti perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu, o pastebėjusi – spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimas, o ne atmesti pasiūlymą remdamasi melagingos informacijos pateikimu.

Taigi, atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl pateiktos melagingos informacijos galima tik tuomet, kai yra įrodytas tiekėjo siekis sąmoningai suklaidinti perkančiąją organizaciją dėl tiekėjo atitikimo kvalifikacijos reikalavimams.

Komentarai (1)

Rašyti komentarą