Naujienos

Teisinės apžvalgos, straipsniai ir pranešimai

Subrangovų keitimas – tik pateikus tikrovę atitinkančią informaciją

Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad jeigu pasitelktas subrangovas ar kitas asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atitinka vieną iš pašalinimo pagrindų arba neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, toks asmuo gali būti pakeistas kitu. Kitaip tariant, jeigu pasiūlymų vertinimo metu paaiškėtų, jog pasitelktas subrangovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, tiekėjas gali būti ramus, jog bent vieną kartą jis turės galimybę patikslinti...
Daugiau

Atitiktis techninei specifikacijai – ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną

Pagal formuojamą teismų praktiką tiekėjo kvalifikacija turi atitikti keliamus reikalavimus ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Tačiau ar tokia pati taisyklė taikoma tikrinant tiekėjo pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams? Vadovaujantis formuojama teismų praktika atitiktis ne tik kvalifikacijai, bet ir techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrinta ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Svarbu yra...
Daugiau

Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams tikrinama ne tik pagal pirkimo sąlygas

Pakankamai dažnai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje yra nustatyta daug įvairių reikalavimų, tačiau reikalaujama tik palyginti nedaug dokumentų, kurie galėtų patvirtinti tik dalį iš nustatytų reikalavimų. Tokiais atvejais kyla klausimas, ar perkančiosios organizacijos turi teisę (o gal pareigą) reikalauti, kad tiekėjai pateiktų ne tik tuos dokumentus, kurie tiksliai nurodyti pirkimo sąlygose, bet ir kitus dokumentus, kurie...
Daugiau

Teisinis suinteresuotumas – iš dviejų dalių

Tais atvejais, kai tiekėjai siekia nuginčyti pirkimo sąlygas, jiems tenka pareiga įrodyti, jog turi teisinį suinteresuotumą reikšti reikalavimus perkančiajai organizacijai dėl pirkimo panaikinimo ar pakeitimo. Kitaip tariant – ne kiekvienas tiekėjas turi teisę reikšti reikalavimus dėl pirkimo sąlygų. Pagal formuojamą teismų praktiką tiekėjo teisinį suinteresuotumą sudaro du privalomi sudedamieji elementai: pirma, tiekėjo tinkamumas reikšti reikalavimus...
Daugiau

Jungtinės veiklos partnerio pasitraukimas

Paprastai pateikus pasiūlymą viešajame pirkime yra itin apribotos galimybės pakeisti jungtinės veiklos partnerį. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad sprendimas leisti pakeisti vieną iš ūkio subjektų grupės narių gali būti laikomas esminiu. Pastaruoju metu dėl sudėtingesnių ekonominių sąlygų verslo atstovai analizuoja ir vertina tiek savo, tiek partnerių mokumo galimybes. Šiuo atžvilgiu yra aktualu, kokią...
Daugiau

Lygiavertiškumas galimas ne visais atvejais

Lygiavertiškumas viešuosiuose pirkimuose reiškia tai, kad tiekėjai gali siūlyti perkančiosioms organizacijoms įsigyti ne visiškai pirkimo sąlygas atitinkančius produktus, tačiau kurie pagal savo esmę leidžia pasiekti pageidaujamą rezultatą. Teismų praktikoje jau pakankamai seniai buvo suformuota, kad perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjų pasiūlymų, jeigu tiekėjų siūlomų pirkimo objektų charakteristikos nėra identiškos pirkimų sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau...
Daugiau
1 2 3 4 5 25