Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino pasiūlymų aiškinimo taisykles

Nuo 2023-01-01 tiekėjų pateikti pasiūlymai viešųjų pirkimų metu tikslinami ir aiškinami pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisykles.

Kaip žinia, Viešųjų pirkimų įstatyme nebedaromas skirtumas, kurios konkrečiai pasiūlymo dalys bus aiškinamos ar tikslinamos, t. y. nebelieka pasiūlymo „siaurąja“ ir „plačiąja“ prasme sampratos (iš esmės šių sampratų skirtumus jau buvo panaikinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas naujausioje praktikoje).

Įdomus dalykas yra ir tas, kad tiek Viešųjų pirkimų įstatyme, tiek Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintose Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėse nurodyta, kad perkančiosios organizacijos turi nebe pareigą, bet tik teisę kreiptis į tiekėjus dėl pasiūlymų paaiškinimo. Praktikoje greičiausiai pasitaikys atvejų, kai perkančiosios organizacijos nesikreips į tiekėjus dėl pasiūlymų paaiškinimų, o tiekėjų argumentas, kad perkančioji organizacija privalėjo kreiptis į tiekėjus dėl pasiūlymų paaiškinimų, nebus toks stiprus. Todėl tokiais atvejais, tikėtina, tiekėjai stengsis pasiūlymus aiškinti ir tikslinti teikdami tokius paaiškinimus ir patikslinimus kartu su pretenzijomis bei teigdami, jog tokiais patikslinimais nėra keičiama pasiūlymų esmė.

Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintose Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėse nustatyta, kad perkančioji organizacija įgyja teisę kreiptis į tiekėjus tais atvejais, kai iš pasiūlymo negalima padaryti išvados dėl pasiūlymo atitikties ar neatitikties nustatytiems reikalavimams. Tačiau nereikėtų suabsoliutinti minėto teiginio, kadangi tose pačiose taisyklėse nurodyta, kad kai kurie duomenys kartu su pasiūlymu nepateikti – tokiu atveju atsiranda poreikis kreiptis į tiekėją prašyti paaiškinti pasiūlymą.

Taisyklėse nustatyta, kad tikslinant ir aiškinant pasiūlymus negali būti atliekamas esminis pasiūlymo pakeitimas. Kaip vienas iš pavyzdžių nurodyta, kad esminis pasiūlymo pakeitimas būtų tuomet, kai pasiūlymas iš netinkamo taptų tinkamu. Tačiau šiuo atžvilgiu, deja, taisyklėse nėra detalizuota, kokiais atvejais netinkamas pasiūlymas tampa tinkamu. Iš tiesų net ir dėl mažiausios pasiūlymo neatitikties galima laikyti, kad pasiūlymas nėra tinkamas, todėl bet koks tiekėjo paaiškinimas ar patikslinimas būtų laikomas esminiu. Belieka tikėtis, kad ateityje taisyklės bus papildytos arba pasiūlymų aiškinimo ir tikslinimo ribos bus konkretizuotos teismų praktikoje.

Kadangi Viešųjų pirkimų įstatyme nebeliko nuostatos dėl aritmetinių klaidų taisymo, tokių klaidų taisymo tvarka nustatyta minėtose Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėse. Pagal šias taisykles taisant aritmetines klaidas negali būti atsisakoma kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių, taip pat kaina ar sąnaudos negali būti papildytos naujomis sudedamosiomis dalimis. Be to, priklausomai nuo pirkimo kainodaros negali būti tikslinama galutinė pasiūlymo kaina (fiksuotos kainodaros metodo atveju), įkainis (fiksuoto įkainio kainodaros metodo atveju) arba antkainis-nuolaida (kintamo įkainio kainodaros metodo atveju).

Galiausiai, svarbi taisyklė yra įtvirtinta ta, kad tiekėjai gali patikslinti ar paaiškinti tik pasiūlyme esančius duomenis, o naujų duomenų teikti nebegali. Pavyzdžiui, tiekėjai, tikslindami ir aiškindami duomenis apie kvalifikaciją, negalėtų pateikti ar nurodyti naujų sutarčių, kuriomis grindžia savo patirtį. Todėl tiekėjams rekomenduotina jau kartu su pasiūlymu pateikti daugiau duomenų ir taip įgyti bent teisę tikslinti bei aiškinti pasiūlymą. Priešingu atveju, tiekėjams kartu su pasiūlymu pateikus ribotą kiekį informacijos, vėliau tiekėjai negalės tos informacijos papildyti naujais duomenimis nepaisant to, kad ta informacija ar duomenys egzistavo dar prieš pasiūlymų pateikimą.

Apibendrinant darytina išvada, kad perkančiosios organizacijos turi teisę kreiptis į tiekėjus paaiškinti pasiūlymus tiek tuomet, kai pasiūlyme egzistuoja tarpusavio prieštaravimų, tiek tuomet, kai pasiūlyme nepateikti kokie nors reikiami duomenys.

Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisykles galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216 

Rašyti komentarą