Iš esmės keičiasi tiekėjų pasiūlymų vertinimo taisyklės

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas iš esmės pakeitė tiekėjų pasiūlymų vertinimo taisykles. Iki šiol tiekėjų pasiūlymų atskiros dalys buvo vertinamos skirtingai atsižvelgiant į tai, ar atitinkama pasiūlymo dalis yra pasiūlymas „siaurąja“ prasme (pvz., dokumentai, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams), ar pasiūlymas „plačiąja“ prasme (pvz., dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikaciją).

Tačiau nuo 2022-06-20 (kai priėmė nutartį) Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. e3K-7-210-469/2022 panaikino praktiką, kuria buvo įtvirtinta skirtinga pasiūlymų vertinimo tvarka atsižvelgiant į tai, ar tikslinama dalis yra pasiūlymo „siaurąja“ prasme, ar „plačiąja“ prasme dalis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nustatė, kad galimybės tikslinti pasiūlymą nebepriklauso tik nuo to, kokius konkrečius duomenis kyla poreikis paaiškinti, patikslinti ar pataisyti.

Tokiu būdu kasacinis teismas praplėtė tiekėjų teises tikslinti ir aiškinti pasiūlymų dalis, susijusias su pirkimo objektu (anksčiau vadinama pasiūlymų „siaurąja“ prasme dalimi) ir konstatavo, kad tiekėjams nepripažįstama mažesnė pasiūlymo tikslinimo apimtis tik todėl, kad poreikis paaiškinti ar papildyti duomenis susijęs su pirkimo objekto techninėmis savybėmis ar teisiniais reikalavimais.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo tokias naujas pasiūlymų vertinimo taisykles:

  1. Jei be tiekėjo paaiškinimų, papildymų ar patikslinimų perkančioji organizacija negali nustatyti pasiūlymo atitikties iškeltiems reikalavimams, perkančioji organizacija turi spręsti dėl šio tiekėjo teisės trūkumus ištaisyti.
  2. Tiekėjo teisė nesiejama su nustatyto trūkumo pobūdžiu (rūšimi), tačiau pasiūlymo patikslinimas ar paaiškinimas negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo.

Kasacinis teismas patikslino, kad spręsti dėl tiekėjų galimybės paaiškinti, patikslinti pasiūlymą reikėtų vadovautis dviejų žingsnių taisykle:

  1. Pirmiausia reikia įvertinti, ar tiekėjas apskritai nepateikė dokumento ar informacijos bei ar tai lemia pasiūlymo atmetimą. Prašymas paaiškinti pasiūlymą negali būti skirtas ištaisyti situacijai, kai nepateikta dokumento ar informacijos, kurių reikalauta pagal pirkimo dokumentus. Taigi, tiekėjai privalo kartu su pasiūlymu pateikti reikalaujamą dokumentą ar informaciją, kadangi pasiūlymų vertinimo metu tiekėjai galės tik aiškinti jau pateiktus duomenis. Todėl perkančiosios organizacijos pirmiausia turi nustatyti, ar viešojo pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtintos nuostatos, kad konkretaus dokumento nepateikimas lemia viso pasiūlymo atmetimą. Jeigu tokių nuostatų pirkimo sąlygose nebuvo – tokiu atveju galima vertinti, ar tiekėjai turi teisę tikslinti, aiškinti pasiūlymus.
  2. Antra, reikia įvertinti, ar pasiūlymo aiškinimas, tikslinimas, pildymas nereiškia, jog buvo pateiktas naujas pasiūlymas. Kasacinis teismas nurodė, kad „atitinkamus pasiūlymo trūkumus galima šalinti, taisant ar pildant pasiūlymą ar atskirus jo duomenis, kiek tai nelemia naujo pasiūlymo pateikimo; vadinasi, tiek naujų duomenų pateikimas, tiek pateiktų pakeitimas nėra absoliučiai neleistini, svarbiausia, kad nebūtų atlikta esminio pasiūlymo pakeitimo“. Šioje situacijoje pakankamai neapibrėžta tampa riba, kuomet pasiūlymo patikslinimas reiškia naujo pasiūlymo pateikimą (kas būtų draudžiama pirkimo procedūrų metu bei lemtų tiekėjo pasiūlymo atmetimą). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiuo atžvilgiu paaiškino, kad „turi būti nustatyta, ar pasiūlyme nurodyta informacija (pateiktų duomenų visuma) akivaizdžiai suponuoja jo neatitiktį iškeltiems reikalavimams, ar ji tiesiog be papildomų tiekėjo paaiškinimų ar patikslinimų nepakankama šiai atitikčiai nustatyti“. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija turėtų kreiptis į tiekėjus dėl pasiūlymo paaiškinimo ir patikslinimo tais atvejais, kai iš pateikto pasiūlymo negalima daryti neabejotinos išvados, kad pasiūlymas tikrai (akivaizdžiai) neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų. Tokiais atvejais tiekėjai galėtų tiek aiškinti, tiek tikslinti, tiek teikti naujus dokumentus ryšium su vertinama pasiūlymo dalimi.

Apibendrinant konstatuotina, kad tiekėjai nuo šiol turės siauresnes galimybes tikslinti ir aiškinti pasiūlymų dalis dėl kvalifikacijos atitikties; kita vertus, tiekėjai turės platesnes galimybes tikslinti ir aiškinti pasiūlymų dalis dėl atitikties techninės specifikacijos reikalavimams. Tad nuo šiol abejoms minėtoms pasiūlymų dalims turės būti taikomos vienodos pasiūlymų aiškinimo ir tikslinimo taisyklės.

Rašyti komentarą