Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nuo 2023 metų

Nuo 2023-01-01 taikomi naujieji Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

Pagrindiniai pakeitimai yra šie:

  1. Padidinamos mažos vertės pirkimų vertės – nuo šiol mažos vertės pirkimu bus laikomas pirkimas, kai prekių ar paslaugų vertė yra mažesnė kaip 70 000 Eur be PVM, o darbų pirkimo vertė – mažesnė kaip 174 000 Eur be PVM. Tai reiškia, kad daugiau viešųjų pirkimų bus galima atlikti paprastesne tvarka.
  2. Vidaus sandoris galės būti sudarytas ir tuomet, kai valstybei priklausančios bendrovės įsigis vidaus administravimui reikalingas paslaugas, tokias kaip struktūros tvarkymas, teisinės paslaugos, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas.
  3. Patikslinta galimybė perkančiosioms organizacijoms nutraukti viešojo pirkimo procedūras, kai pirkimo dokumentuose buvo padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas. Kaip matyti, dėl pirkimo sąlygų netikslumų pirkimą bus galima nutraukti esant šioms abiem sąlygoms: 1) pirkimo sąlygose turi būti padaryta ne bet kokių, o esminių klaidų. Kol kas nėra aišku, kas bus laikoma „esminėmis“ klaidomis, dėl ko, matyt, kils nesutarimų tarp tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų; ir 2) klaidos turi būti tokios, dėl kurių pirkimas taptų nebetikslingas arba bus įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis objektas.
  4. Keičiamos pasiūlymų aiškinimo ir tikslinimo taisyklės. Nurodyta, kad perkančioji organizacija gali (bet nebeprivalo) kreiptis į tiekėją su prašymu paaiškinti pasiūlymą. Įstatyme nebedaromas skirtumas, kurios konkrečiai pasiūlymo dalys bus aiškinamos ar tikslinamos, t. y. nebelieka pasiūlymo „siaurąja“ ir „plačiąja“ prasme sampratos (iš esmės šių sampratų skirtumus jau buvo panaikinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas naujausioje praktikoje). Detaliau pasiūlymų tikslinimo ir aiškinimo tvarka nustatyta Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose taisyklėse: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr
  5. Nustatytas terminas, per kurį suinteresuoti tiekėjai galės prašyti perkančiųjų organizacijų leisti susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais. Tokį prašymą tiekėjai galės pateikti per atidėjimo terminą, t. y. 10 kalendorinių dienų (supaprastintų pirkimų atveju – 5 darbo dienas). Nustatyta, kad tokiu atveju atidėjimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek perkančioji organizacija užtruko pateikti susipažinti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą. Pavyzdžiui, jeigu perkančioji organizacija laimėtojo pasiūlymą susipažinti pateikia per 2 dienas, tai atidėjimo terminas taip pat pratęsiamas analogiškam terminui (2 dienoms). Be to, nustatyta, kad suinteresuoti tiekėjai galės prašyti leisti susipažinti ne tik su laimėtojo, bet ir su kitų tiekėjų pasiūlymais.
  6. Nustatyta, kad pirkimo sutartys turės būti sudaromos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas tipines sutartis. Tačiau jeigu Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos tipinės sutartys neatitiks perkančiųjų organizacijų poreikių dėl pirkimo objekto ypatumų, bus galima naudoti ir pačių perkančiųjų organizacijų parengtų sutarčių projektus. Tokie pakeitimai reiškia, kad Viešųjų pirkimų tarnyba įgaus didesnę įtaką sprendžiant kilusius ginčus dėl sutarčių vykdymo. Pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų tarnyba galės pateikti tam tikrų pirkimo sutarčių nuostatų paaiškinimus, teikti konsultacijas, išdėstyti savo nuomonę.
  7. Nustatyta, kad ilgesnio termino pirkimo sutarčių atveju (kai sutarties trukmė įskaitant pratęsimus yra ilgesnė negu 6 mėnesiai), pirkimo sutartyse privalės būti nustatytos taisyklės dėl kainų peržiūros (tačiau nebus galima apsiriboti vien su mokesčių pasikeitimu, pvz., PVM, kainų peržiūros taisyklėmis). Šiuo atžvilgiu atkreiptinas dėmesys, kad dėl įvairių ekonominių veiksnių pirkimo sutarties kaina galėtų ne tik didėti, bet ir mažėti. Todėl šias rizikas turėtų įvertinti tiek perkančiosios organizacijos rengdamos pirkimo sąlygas, tiek tiekėjai, teikdami pasiūlymus.

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymą galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb7cc680875511ed8df094f359a60216

Rašyti komentarą