Tiekėjų vadovai ir akcininkai tapo viešaisiais asmenimis

Nuo 2021-12-31 įsigaliojo Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos viešaisiais asmenimis tapo tiekėjo, dalyvaujančio viešuosiuose pirkimuose, vadovas arba akcininkas, turintis 25% ar daugiau balsų. Tačiau net ir be šio įstatymo pakeitimo teismų praktikoje jau buvo pripažinta, kad tam tikrais atvejais galima skelbti duomenis apie tiekėjų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, galutinių naudos gavėjų (akcininkų) duomenis (pvz., vardą ir pavardę).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022-02-03 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-51-822/2022. Šioje byloje buvo taikoma ankstesnė Visuomenės informavimo įstatymo redakcija, tačiau teismas vis tiek pripažino, jog viešųjų pirkimų dalyvio akcininkas yra viešasis asmuo.

Byloje be kita ko buvo sprendžiama ir dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) santykio su saviraiškos laisve. Kitaip tariant, buvo sprendžiama, ar žiniasklaidoje gali būti viešinami duomenys apie viešųjų pirkimų dalyvio akcininką (pvz., vardą ir pavardę), jeigu nėra gautas jo sutikimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog žiniasklaidoje galėjo būti skelbiami viešojo asmens (juridinio asmens, dalyvaujančio viešuosiuose pirkimuose, akcininko) duomenys.

Teismas nurodė, kad sprendžiant, ar pagal BDAR galima viešai skelbti duomenis apie fizinį asmenį, būtina įvertinti, ar yra šios visos trys sąlygos:

  1. tvarkyti asmens duomenis reikia dėl teisėtų interesų. Teismas nurodė, kad tai yra vertinamasis kriterijus, tačiau teisė į saviraiškos laisvę gali būti kvalifikuojama kaip teisėtas interesas;
  2. asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įgyvendinti nustatytą teisėtą interesą. Teismas šiuo konkrečiu atveju nustatė, kad šiuo atveju buvo pagrindas atskleisti tiekėjo akcininko duomenis, kadangi taip buvo siekiama prisidėti prie viešojo intereso, susijusio su tinkamu viešųjų finansų panaudojimu, diskusijos;
  3. asmens, kurio duomenys turi būti apsaugoti, interesai ar laisvės bei pagrindinės teisės neturi būti viršesni. Šiuo atveju atsižvelgtina į šiuos kriterijus: indėlis į bendrojo (viešojo) intereso diskusiją, aptariamo asmens žinomumas, reportažo tema, ankstesnis duomenų subjekto elgesys, publikacijos turinys, forma ir pasekmės, būdas ir aplinkybės, kuriomis informacija gauta, ir jos atitiktis tikrovei.

Byloje teismas padarė išvadą, kad žiniasklaidoje aptariamos neskaidrių viešųjų pirkimų temos patenka į viešojo intereso diskusijų lauką. Tai reiškia, kad viešųjų pirkimų organizavimas, sutarčių su jų laimėtojais sudarymas gali pagrįstai dominti visuomenę, todėl apie tai galima viešai skelbti.

Analizuodamas galimybę tiekėjų akcininkus pripažinti viešaisiais asmenimis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką į viešųjų asmenų kategoriją patenka ne tik politikai ar įžymybės, bet ir verslininkai. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas yra nurodęs ir tai, kad didelės bendrovės neišvengiamai gali būti aptariamos viešai ir fizinių asmenų, valdančių tokias bendroves, kritikos ribos yra platesnės nei privačių asmenų. Be to, kai privati bendrovė dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, tokia bendrovė pati atveria savo veiklą pagrįstai didesniam visuomenės domėjimuisi tokia bendrove.

Teismas vertino ir tą argumentą, kad viešuosiuose pirkimuose dalyvauja ne pats akcininkas, o jo valdoma bendrovė. Teismas konstatavo, kad negalima atsietai vertinti bendrovės ir jos akcininko. Vien tai, jog akcininkas asmeniškai pats tiesiogiai nedalyvauja viešuosiuose pirkimuose, nepaneigia galimybės tokio asmens pripažinti viešu. Teismas motyvavo, kad viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantis juridinis asmuo yra išimtinai teisinė forma akcininkų interesams versle įgyvendinti.

Darytina išvada, kad nuo šiol tiekėjų vadovai ir akcininkai yra laikomi viešaisiais asmenimis. Žiniasklaidai viešinant viešųjų pirkimų problemas Lietuvoje, tam tikrais atvejais galės būti atskleisti ir duomenys apie tiekėjų savininkus, jeigu tokia informacija bus skirta prisidėti prie visuomenei reikšmingos informacijos atskleidimo.

Rašyti komentarą