Konfidenciali informacija – tik tiekėjo komercinės paslaptys

Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta, kad perkančioji organizacija neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Tačiau tame pačiame įstatyme yra nustatyta, kokia informacija negali būti konfidenciali. Pavyzdžiui, kaina, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, pasitelkiami subtiekėjai negali būti konfidenciali informacija.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuosekliai besiformuojanti Lietuvos Respublikos teismų praktika viešųjų pirkimų bylose detalizuoja, kokia dar informacija negali būti laikoma konfidencialia.

Bendroji taisyklė, suformuota teismų praktikoje, yra ta, kad konfidencialia informacija gali būti laikoma tik ta informacija, kuri yra komercinė paslaptis Civilinio kodekso 1.116 str. 1 d. prasme. Tai reiškia, kad tiekėjai, siekdami įrodyti, jog tam tikra pasiūlyme esanti informacija negali būti atskleista kitiems, privalo įrodyti visas tris sąlygas, būtinas, kad informacija būtų laikoma komercine paslaptimi:

  1. informacija turi būti slapta (nevieša);
  2. informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama;
  3. informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.

Kaip matyti, vien aplinkybė, jog informacija yra nevieša ir tos informacijos nežino kiti viešojo pirkimo dalyviai, nėra pagrindas pripažinti tokią informaciją komercine paslaptimi, kadangi tam trūksta dar dviejų aukščiau minėtų privalomųjų sąlygų.

Vis plėtojant Lietuvos Respublikos teismų praktiką buvo įtvirtintos taisyklės, pagal kurias konfidencialia informacija neturėtų būti pripažinta:

  1. viešojo pirkimo komisijos protokolai;
  2. susirašinėjimas su pirkimo dalyviais;
  3. pirkimo dalyviams paskelbti sprendimai;
  4. tiekėjų pretenzijos ir perkančiosios organizacijos atsakymai į pretenzijas;
  5. paprastai ir techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiantys tiekėjo dokumentai.

Kaip matyti, tokios konkrečios išvados tik patvirtina jau seniai suformuotą precedentą, jog informacijos slaptumas viešuosiuose pirkimuose yra daugiau išimtis nei taisyklė.

Rašyti komentarą