Išviešinti privaloma ne visus subrangovus

Pagal iki 2017-07-01 galiojusią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją tiekėjas savo pasiūlyme privalėjo nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika taip pat buvo griežta. Kasacinis teismas vertino, kad tiekėjas, pasiūlyme neišviešinęs subrangovų, negali savo kvalifikacijos grįsti neišviešintų subjektų pajėgumais (išimtis buvo daroma tik dėl teisės verstis atitinkama veikla, kai tam tikromis aplinkybėmis tiekėjai turėjo teisę pasitelkti naujus, pasiūlyme nenurodytus tiekėjus).

Nuo 2017-07-01 Viešųjų pirkimų įstatyme buvo įtvirtintos liberalesnės nuostatos dėl subrangovų išviešinimo. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 1 d. tiekėjas turi nurodyti tik pirkimo sutarties dalį, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, tačiau pačių subrangovų pasiūlyme išviešinti nėra privaloma. Be to, net ir pirkimo sutarties sudarymo ar vykdymo pradžios metu tiekėjas turi teisę neišviešinti tų subrangovų, kurie dar nėra žinomi (Viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 3 d.). Tačiau prieš konkrečiam subrangovui pradedant vykdyti pirkimo sutartį tiekėjas visgi turi pareigą apie tai pranešti perkančiajai organizacijai. Tokiu atveju perkančioji organizacija gali patikrinti, ar ketinamas pasitelkti subrangovas atitinka kurį nors pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą.

Nurodytos taisyklės taikytinos tais atvejais, kai tiekėjas neketina remtis subrangovais siekdamas pagrįsti savo kvalifikaciją. Tačiau tuo atveju, kai tiekėjas siekia savo kvalifikaciją grįsti subrangovų pajėgumais, tokiu atveju yra privaloma subrangovą išviešinti jau pirminiame pasiūlyme (Viešųjų pirkimų įstatymo 49 str. 3 d.). Tokių subrangovų neišviešinimas pirminiame pasiūlyme gali užkirsti kelią tiekėjui remtis neišviešintų subrangovų kvalifikacija.

Padarytas išvadas patvirtina ir naujausia (2018-2019 metų) Lietuvos apeliacinio teismo praktika.

Apibendrinant konstatuotina, kad iki šiol suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl pareigos išviešinti subrangovus šiuo metu taikytina tik tų subrangovų atžvilgiu, kurių kvalifikacija siekia remtis pats tiekėjas.

Komentarai (1)

Rašyti komentarą